MÜDÜRLÜKLER

İlhan KAYA
13/11/1970 Bayramiç / ÇANAKKALE doğumludur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İlk, Orta ve Lise Tahsilini Bayramiç İlçesinde tamamladı. 15./07/1993 tarihinde Bayramiç Belediyesinde Memur olarak görevine başladı. 1999 yılında Mali Hizmetler Müdürü oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2020 yılında Yazı İşleri Müdürlüğü ile birlikte Evlendirme Memurluğu görevine atandı.
Tel: 0 286 773 10 98     Faks: 0 286 773 31 13     E-Mail: ilhan.kaya@bayramic.bel.tr

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Temel Görevleri: 
-Belediye Meclisi çalışma yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gereken işleri yapmak.
-Belediye Encümeni ile ilgili gereken işleri yapmak.
-Yazışmaları, resmi yazışmalarda uygulanacak esas usuller hakkında yönetmeliğe uygun olarak yapmak.
-Evlendirme işlerini ilgili mevzuata uygun olarak yapmak.

Derya TAŞ
    15/09/1974 Bayramiç/ ÇANAKKALE doğumlu olup, evli ve bir çocuk annesidir. İlkokulu Milli Zafer İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Bayramiç Lisesi'nde tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. 15 Temmuz 1993'te Bayramiç Belediyesinde iş hayatına başlayan Taş 2002 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğünde memur olarak görev yapmaya başladı. 27 Mart 2017'den itibaren atandığı Mali Hizmetler Müdür Velkili görevine devam etmektedir.
Tel:0286 773 10 16 Faks:0286 773 31 13  E-Mail: deryatas_17@hotmail.com

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Temel Görevleri:
Belediye, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlar gereğince belediyelerce alınması gereken gelirleri yasalara uygun bir biçimde tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak.
Tahsil edilen gelirlerin muhasebeleştirilmesini sağlamak; Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal uygunluğu saptananları ödemek.
Yıllık bütçe , kesin hesap, gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamak.
Yürürlükteki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60. maddesinde sayılan görevlerden müdürlüğe verilenleri yürütmek. 

Hasan Ferdi YILMAZ


    15/02/1986 Bayramiç/ÇANAKKALE doğumlu olup evli ve iki çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Bayramiç’te tamamlamıştır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Lisans Mezunudur. 2009 yılında Bayramiç Belediyesi’nde memuriyete başlayan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcılığı görevinin yanında Zabıta Amirliği görevini de yapmaktadır.  


Tel: Tel:0286 773 1016 - 216 Fax: 0286 773 31 13 Mail: ferdiyilmaz@bayramic.bel.tr


Zabıta Amirliğinin Görevleri

*Halkın huzur ve güvenini sağlamak.

*Belediye Başkanı'nı ve İlçeyi iyi bir şekilde temsil etmek.

*Kanunları ve yönetmelikleri uygulamak.

*İşyerlerini denetlemek ve kontrol etmek.

*Şehir içi Trafik düzenini sağlamak ve denetlemek.

*Şehir içi ulaşımı sağlamak ve denetlemek.

*Cenaze defin işlemlerini düzenlemek.

*Pazar yerlerini kurmak kontrol ve denetlemek.

*Panayır ve fuarları kurmak ve denetlemek.

*Temizlik Hizmetlerini kontrol ve denetlemek.

*Sokak Hayvanlarını kontrol etmek.

*Park, Bahçe ve çocuk oyun alanlarını denetlemek.

*Cadde- sokak ve yolları kontrol etmek ve denetlemek.


5393 Sayılı Belediye Kanunu- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu- 4207 Sayılı Kanun -1608 Sayılı Kanun-3572 Sayılı kanun- 5957 Sayılı Kanun ve Yönetmelikleri uygulamak ve yönetmek ile görevlidir.


Özkan YAZGAN
31/01/1975  Çanakklale doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilimi Bayramiç'te  Milli Hakimiyet İlkokulu ve Bayramiç Ataürk Lisesinde tamamladı. 1999 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Ayvacık ilçesinde yapılan Geme Dere Barajında iş hayatına başladı. 2002 yılında Bayramiç'te kendi işini kurarak 2007 yılına kadar Mühendislik hizmeti verdi. 2008 yılında Bayramiç Belediyesinde sözleşmeli Mühendis olarak Fen İşleri Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapmakta. Evli ve üç çocuk babası.
Tel: 0 286 773 1016   E- mail : yazganharita@hotmail.com

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Görevleri: 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarından, mahkemelerden gelen yazışma ve işlemleri yürütmek. 
b) Mahallen yapılan tetkikte ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılara 3194 sayılı İmar Kanunu gereği yasal işlemleri yapmak.
c) 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Bayramiç Belediyesi Koruma Amaçlı İmar Planına göre hazırlanan projeleri ilgili kurumlara gönderip takibini yaparak işlemi sonuçlandırmak.
ç) Kanun, yönetmelik ve İmar planlarına uygun imar durumu düzenlemek.
d) Kanun, yönetmelik ve İmar planlarına uygun hazırlanmış teklif mimari-statik projeleri onaylamak.
e) Onayı biten projelerin vergi, resim ve harçlarının ödenmesinin sağlanması ve yapı ruhsatını düzenlemek.
f) İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapı kullanma izin belgesi düzenlemek.
g)Yapı denetim kuruluşları hak ediş raporları, yıl sonu seviye tespit tutanakları ve denetçi, yapı denetim değişiklik tutanakları onaylanması. 
h) E-posta ile ilgi kurumlardan ve şahıslardan gelen konulara bilgi verilmesi.
ı)Tespit ve gelen ihbarlar can ve mal emniyeti açısından metruk durumdaki binalara statik düzenlenerek gerekli yasal işlemin yapılması.
i) İlgili kanunun mevzuat dâhilinde güçlendirme ruhsatı, tadilat ruhsatı ve yıkım ruhsatı düzenlenmesi.
j) İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çanakkale Valiliği'nden gelen müfettişlere inşaatlarla ilgili olarak dosya hazırlanması.
k) Cezai ve adli işlemlerin yapılması gereken yapılar ve inşaai faaliyetlerin ilgilileri hakkında Belediyemiz Avukatlarına ve gerekli kurumlara gerekli yazıları yazmak. 
l) 3194 sayılı İmar Kanununun 32.ve 42. maddelerine göre tanzim edilen yapı tatil tutanakları ile eki olan raporla birlikte dosyayı Belediye encümeninin gerekli işlemlerden sonra sevkini sağlar.
m) 3194 sayılı İmar Kanununun 32.ve 42. (aynı sayılı kanunun 28.33.34.39.40.madde) maddelerine göre alınmış olan Belediye encümeni Kararlarını gerekli işlemlerin yapılması için ilgili şahıs, müdürlük makamı ve kurumlara gönderilmesini sağlar
n) İlçenin düzgün yapılaşması için gerekli olan imar planlarını hazırlayarak bunları Belediye Meclisinden onaylatmak.
o) İş bu yönetmelikte belirtilmiş olan müdürlüğün yetki ve sorumluluğundaki İmar ile ilgili her türlü müracaatı ve şikâyeti kanun ve yönetmeliklerde verilen süre içerisinde değerlendirerek sonuçlandırmak.
 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışmalarını; 
a) 3194 sayılı İmar Kanunu, 
b) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu,
c) 775 sayılı Gecekondu Önleme Bölgesi Yasası,
ç) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 
d) 6360 sayılı Kanun
e) 2863-5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası,
f) Türk Ceza Kanunu‟nun 184. maddesi, 
g) 2805-2981-3290 sayılı Yasa, 
h) Yukarıda bahse konu kanunlara ait yönetmelik ve ilgili, Bakanlıklardan gelen genelge ve tamimler. 

Üzeyir ASLAN


Fen İşleri Müdürlüğü Görevleri


Yılmaz ARSLAN
    30.04.1971 Hacıbekirler Bayramiç doğumlu olup evli ve bir çocuk babasıdır. İlkokulu Hacıbekirler Köyü İlkokulu’nda liseyi Bayramiç İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1990-1992 yılları arasında Çorum’da vatani görevini yerine getirdi. 15.01.1992 tarihinde Bayramiç Belediyesi’nde ambar memuru olarak göreve başladı. Memuriyeti devam ederken 4.06.2012 tarihinde  18 Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü bitirdi. 25.07.2012 tarihinde Belediye Başkan Yardımcılığına atanarak sırasıyla hal müdürü, hesap işleri müdürü ve zabıta amiri olarak görev yapmıştır ve halen görevine hal müdürü olarak devam etmektedir.
Tel: 0 286 773 48 33    Faks: 0 286 773 31 13     E-Mail: ylmz@hotmail.com

Hal Müdürlüğünün temel görevleri
    5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.
Halde veya hale bildirilerek işlem gören malların cinsine, miktarına, fiyatına, alıcısı ve satıcısına ilişkin bilgiler ile bakanlıkça gerekli görülecek diğer hususları elektronik ortamda tutmak.
Üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak ve piyasa açıklığının sağlanması amacıyla toptancı hallerinde alım satıma konu olan malların cins miktar ve fiyatlarıyla bakanlıkça uygun görülecek diğer hususlar, toptancı hallerince elektronik ortamda kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
Hal kayıt sistemi için gerekli olan verileri sağlamak.
Bunları sisteme aktarmak hale giren ve çıkan malları kontrol altına almak ve denetlemekle görevli ve yükümlüdür.
Ayrıca halde bulunan işyerlerinin denetim ve kontrolünün sağlamak.
Hal personelinin ve halin denetimini sağlamak. 

Erdem CAN

23/07/1987 Bayramiç / ÇANAKKALE doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır. İlkokulu ve Ortaokulu Bayramiçte, Liseyi Gökçeada Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. 2011 yılının Ağustos ayında Bayramiç Belediyesinde Zabıta personeli olarak işe başladı. 18/09/2019 tarihinde ayında İtfaiye Çavuş Vekili olarak görevine devam etmektedir.


İtfaiye Amirliği' nin Görevleri:

- İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

- Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,

- Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,

- Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,

- Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

- Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/5.000'lik şehir haritası üzerine işlemek,

- Ekte yer alan Örnek-1’e göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,

- İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

- İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,

- Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

- Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,

- Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,

- Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,

- Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.


Saim YAMAN

17.09.1976 Bayramiç ilçesi Kutluoba Köyü doğumlu olup evli ve bir çocuk babasıdır.

İlkokulu Kutluoba Köyünde, ortaokulu Bayramiç Gazi Ortaokulunda, lise öğrenimini Çan Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Jandarma Meslek Eğitimi Önlisans Programı ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programı mezunudur.

1999-2011 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Uzman Jandarma olarak görev yapmıştır.J.Gn.K.lığındaki görevinden kendi isteğiyle ayrılarak 2011 yılı Kasım ayında Bayramiç Belediyesinde çalışmaya başlamıştır. Belediyemizde Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Belediye Trafik Memurluğu görevlerinde çalışmıştır. 06/07/2020 tarihinden itibaren İşletme Müdür V. olarak görevine devam etmektedir.

İşletme Müdürlüğünün Görevleri